PROJEKTET

Gjatë gjithë kohës që ka ushtruar aktivitetin e saj Kompania “LURA”sh.p.k. ka projektuar dhe zbatuar një sërë objektesh të kategorive të ndryshme, pallate banimi, hotele, objekte social – kulturore, spitale, shkolla, vila etj. Këto objekte në pjesën më të madhe të tyre janë projektuar, dhe investuar nga vetë Kompania. Një pjesë e tyre janë investime të financuara nga shteti, nga organizata të huaja dhe në disa raste dhe nga individë.